Privacy Clausule

Centrum voor Chiropractie

 

Algemeen

Het centrum voor Chiropractie neemt de privacy van uw persoonsgegevens serieus. Wij respecteren uw rechten en vrijheden alsook de bredere, algemeen geldende wetgeving. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij met uw gegevens omgaan en informeren we u over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de Avg en de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

https://www.dwangindezorg.nl/rechten/wetten/wgbo

 

Verantwoordelijkheid voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Het Centrum voor Chiropractie maakt gebruik van andere organisaties om verwerkingen op uw gegevens uit te voeren. U moet hierbij denken aan leveranciers van software om u bij behandelingen in te schrijven, declaraties aan zorgverzekeraars in te dienen en afspraken van behandelingen in te plannen. Het Centrum voor Chiropractie blijft te allen tijde verantwoordelijk voor uw gegevens en zal erop toezien dat deze organisaties uw gegevens volgens de eisen van de AVG verwerken.

 

Verzamelen van informatie

Indien u bij het Centrum voor Chiropractie een behandeling wilt ondergaan moeten we gegevens over u verzamelen. Dit betreft gegevens die nodig zijn om een afspraak te maken met u, een behandelplan op te stellen en uit te voeren en om behandelingen te kunnen declareren.

 

Het Centrum voor Chiropractie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, sekse, Burgerservicenummer, medische gegevens, (geestelijke) gezondheid en psychische en/of lichamelijke klachten.

U gaat met die opslag (verwerking) akkoord door uw zorg door onze praktijk te laten uitvoeren.​

Gegevens worden ook verzameld indien u gebruik maakt van ons contactformulier op de website.

 

Gebruik van informatie

Wij verzamelen de gegevens ten behoeve van de volgende doelen:

 • om een goede medische behandeling te geven
 • het financieel kunnen afhandelen van het verrichte werk
 • het versturen van een nieuwsbrief. Hiervoor kunt u zich te allen tijde afmelden via een keuze onderaan de nieuwsbrief.

Gegevens worden niet langer bewaard dan voor het doel noodzakelijk is, met uitzondering van wettelijke verplichtingen (zie de WGBO)

 

Doorsturen van informatie

Het Centrum voor Chiropractie stuurt alleen in de volgende gevallen persoonsgegevens door naar een andere organisatie:

 • uw zorgverzekeraar ten behoeve van het declaratie traject.
 • op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden.
 • naar andere zorgverlener(s) wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde.

Indien het bij uw behandeling zinvol geacht wordt uw gegevens uit te wisselen met andere zorgverleners, zal altijd vooraf toestemming gevraagd worden.

 

Beveiliging

Het Centrum voor Chiropractie neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website www.chiropractie-amsterdam.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door het Centrum voor Chiropractieverzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met het Centrum voor Chiropractie op via [email protected]

 • Alle medewerkers binnen het centrum voor Chiropractie hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

 

Derde partijen

Centrum voor Chiropractie werkt samen met Stramark Online Marketing. Stramark ondersteunt Centrum voor Chiropractie met betrekking tot de website. Stramark werkt alleen aan content en techniek en kan niet bij persoonsgegevens.

 

Hyperlinks

De website van het Centrum voor Chiropractie kan links naar andere websites van derde partijen opnemen. Het Centrum voor Chiropractie kan echter geen verantwoordelijkheid nemen voor deze websites en de inhoud ervan. Wanneer u de website van het Centrum voor Chiropractie verlaat zijn wij niet meer verantwoordelijk voor de beveiliging en bescherming van uw privacy. Wees u zich hiervan bewust en lees de privacyverklaring van de betreffende website goed door.

 

Opslag van gegevens

Alle persoonsgegevens worden opgeslagen in een land dat gebonden is aan de Avg en daarmee de verplichtingen ten aanzien van persoonsgegevens ervan nakomt.

Persoonsgegevens worden zolang bewaard als dat voor het doel van verwerking noodzakelijk is. Wettelijke verplichtingen kunnen langer bewaren noodzakelijk maken.

 

Rechten van betrokkene

Als cliënt heeft u rechten als het gaat om uw persoonsgegevens. Deze zijn:

 • recht op informatie: via deze verklaring laten wij u weten welke gegevens er van u verwerkt worden en met welk doel.
 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens op te vragen, te corrigeren, te verwijderen of mee te nemen (dataportabiliteit). Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende therapeut verzoeken deze te wijzigen. De bevindingen, fysiotherapeutische diagnose en conclusies van de behandelend therapeut vallen niet onder de gegevens waar u volgens de wet inzage op heeft. Deze gegevens worden op verzoek van u (of door derden) verstrekt en vereisen uw schriftelijke toestemming. In het geval van verwijderingkunnenwij​ (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen. Wij slaan uw gegevens in dat geval op in een inactief archief. Aan de wens voor verwijderen van gegevens kan alleen tegemoet gekomen worden indien het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard dienen te blijven.​
 • U mag een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier toevoegen.
 • U mag, in bepaalde gevallen, zich tegen de verwerking van uw gegevens verzetten.
 • U mag, in bepaalde gevallen, een gegeven toestemming voor gebruik of delen van persoonsgegevens, intrekken.

Het Centrum voor Chiropractie wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

 

Vragen over privacy

Het Centrum voor Chiropractie houdt toezicht op de toepassing en naleving van de Avg. Indien u vragen heeft over de wijze hoe het Centrum voor Chiropractie omgaat met de privacy van uw gegevens, dan kunt u contact opnemen via: info@ chiropractie-amsterdam.nl

 

Klachten en uitoefenen van uw rechten

Voor klachten kunt u contact opnemen met het Centrum voor Chiropractie via [email protected]

Ook voor het uitoefenen van uw rechten als betrokkene kunt u contact opnemen. Houd er rekening mee dat wij uw identiteit kunnen verifiëren voorafgaand aan het in behandeling nemen van uw verzoek.

 

Wijzigingen

Deze verklaring kan gewijzigd worden. Indien dit gebeurt zal dit vermeld worden op de website. Deze laatste versie dateert van 24 mei 2018.

 

Cookie gebruik 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven.

Via de cookieverklaring op onze website kunt u uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.

Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: www.chiropractie-amsterdam.nl

Cookie instellingen